Όροι χρήσης

Η εταιρεία με την επωνυμία «ADJUSTMENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ADJUSTMENT I.K.E.», η οποία  εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, οδός Υψηλάντου, αριθ. 19, Τ.Κ. 15351, -- με Α.Φ.Μ. 801562057, της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 159177502000, νομίμως εκπροσωπουμένης (εφεξής η «Εταιρεία») προσφέρει τις υπηρεσίες της μέσω του παρόντος Ιστότοπου ellada24.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος»), σύμφωνα με τους όρους χρήσης που ως κάτωθι περιγράφονται. Οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά, να κατανοήσουν τους όρους χρήσης και να προχωρήσουν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του Ιστότοπου, μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως και εν συνόλω.

 

Προοίμιο/Ορισμοί

Για την πληρέστερη κατανόηση των παρόντων όρων χρήσης δέον είναι να ληφθούν υπ’ όψιν οι παρακάτω ορισμοί:

«Στοιχεία» εννοούνται το σύνολο των δεδομένων που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα: κάθε κείμενο, φωτογραφία, πληροφορία, αναφορά, ανάλυση, ως και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο συμπεριλαμβανομένων ιδεών, εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα.

«Χρήστης» εννοείται κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας.

«Χρήση» εννοείται η πρόσβαση, μελέτη, συμβουλή, αποθήκευση ή άλλη εγγραφή στη μνήμη ή σε άλλο μαγνητικό ή μη μέσο, εγκατάσταση, προβολή καθ' οιονδήποτε τρόπο, μηχανικό ή μη, συμπεριλαμβανομένης και της εκτύπωσης, των Στοιχείων της ιστοσελίδας.

Η Εταιρεία είναι ένας ειδησεογραφικός/ψυχαγωγικός διαδικτυακός τόπος και προσφέρει στους Χρήστες αυτού, μια εμπλουτισμένη συλλογή Στοιχείων. Ακόμη, στον Ιστότοπο περιέχονται κάθε μορφής διαφημίσεις. Σημειώνεται επίσης πως στους παρόντες όρους χρήσης υπόκεινται όχι μόνο οι ήδη υπάρχουσες αλλά και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο μέλλον εκτός αν ρητά προβλέπεται το αντίθετο.

Η Εταιρεία έχει την ανέλεγκτη και ανεπιφύλακτη δυνατότητα να προβαίνει στην τροποποίηση του περιεχομένου του Ιστότοπου της, στην κατάργηση των προσφερόμενων από αυτόν υπηρεσιών προσωρινά ή μόνιμα, εν μέρει ή εν συνόλω ή / και στην υλοποίηση νέων, δίχως να είναι απαραίτητη η προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών και η σχετική τροποποίηση των παρόντων Όρων.

Η χρήση του Ιστότοπου της Εταιρείας συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης στο σύνολό τους και οι οποίοι διέπουν όλο το περιεχόμενο του. Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του Ιστότοπου.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης και αναπροσαρμογής των παρόντων Όρων Χρήσης οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η ισχύς των τυχόν αλλαγών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν μελλοντικά στους παρόντες όρους άρχεται της δημοσίευσης τους στον εν λόγω Ιστότοπο. Μετά από την δημοσίευση των τροποποιήσεων, η χρήση του Ιστότοπου συνεπάγεται την αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων.

Οι χρήστες φέρουν την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του Ιστότοπου και της τυχόν καταβολής τελών σε τρίτους φορείς, όπως πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό κλπ. Όπως επίσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον προσωπικό εξοπλισμό και την εξεύρεση των τεχνολογικών μέσων που θα τους επιτρέψουν την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του Ιστότοπου της Εταιρείας.

Οι παρόντες όροι χρήσης περιλαμβάνουν ως αναπόσπαστο κομμάτι τους την Πολιτική Απορρήτου, στην οποία αναλύεται ενδελεχώς ο τρόπος διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από τους χρήστες, τηρώντας με τα όσα ορίζονται από το ισχύον ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) καθώς και την ελληνική νομοθεσία περί της Προστασίας του ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (N. 4624/2019, Ν. 2472/1997), όπως ισχύει μετά των τροποποιήσεων που έχουν λάβει χώρα καθώς και την Πολιτική Χρήσης Cookies.

 

Εγγραφή Χρήστη

Με την έγγραφή του στο σχετικό σύστημα αποστολής ενημερωτικού δελτίου (newsletter) του Ιστότοπου ο χρήστης έχει την δυνατότητα να δηλώσει εάν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικό υλικό στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα επιλέξει κατά την εγγραφή του, ώστε να λαμβάνει γνώση των τελευταίων ειδήσεων του Ιστότοπου. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να προχωρήσει στην ανάκληση της συγκατάθεσής του επιλέγοντας την απεγράφη από το σύστημα αποστολής ενημερωτικού δελτίου (newsletter), ακολουθώντας την διαδικασία διαγραφής όπως αυτή περιγράφεται στο τέλος κάθε newsletter (opt - out).

 

Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Σήματα

Το περιεχόμενο του Ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, σχεδίων, κειμένων βίντεο, και γενικά όλων των στοιχείων του Ιστότοπου) αποτελεί στο σύνολό του – πλην των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων συνεργατών και φορέων – πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας και εμπίπτουν στο προστατευτικό πλαίσιο που διαμορφώνεται από τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου, των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Κατά συνέπεια κανένα Στοιχείο εκ των άνω εκτιθέμενων δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που βρίσκονται αναρτημένα στον διαδικτυακό χώρο του Ιστότοπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, συνιστούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτών με αποτέλεσμα η ευθύνη που απορρέει εξ αυτών να βαρύνει τους εν λόγω φορείς.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του αναγνωρίζεται το δικαίωμα αναπαραγωγής, αντιγραφής, πώλησης/ μεταπώλησης και εμπορικής ή οιασδήποτε άλλης εκμετάλλευσης συνόλου ή μέρους του αναρτημένου περιεχομένου της Εταιρείας στον Ιστότοπό της. Η τυχόν διενέργεια τέτοιων πράξεων που βάλουν κατά των δικαιωμάτων Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Εταιρείας συνεπάγονται την αποκλειστική ευθύνη του χρήστη για αποζημίωση.

 

Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης ελαφράς αμέλειας. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν εγγυάται πως ο Ιστότοπος ή οι διαδικτυακοί τόποι που τίθενται ως σύνδεσμοι στον Ιστότοπό της ή οι εξυπηρετητές (cloud servers) με την χρήση των οποίων εξασφαλίζεται η πρόσβαση των χρηστών δεν περιέχουν κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να επιφέρει οποιαδήποτε βλάβη στον στο σύστημα του χρήστη το οποίο χρησιμοποιεί για την πρόσβασή του στον Ιστότοπο. Η Εταιρεία  δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους, καθώς επίσης δεν ευθύνεται για την τυχόν διακοπή λειτουργίας και παροχής περιεχομένου του Ιστότοπου, τα οποία οφείλονται στην παύση παροχής υπηρεσιών των εξυπηρετητών υπολογιστικού νέφους που εξασφαλίζουν την λειτουργία του Ιστότοπου στον διαδίκτυο (cloud servers).

Ο Ιστότοπος αποτελεί ένα ειδησεογραφικό/ψυχαγωγικό site και οι δημοσιεύσεις που αναρτώνται καθημερινά οφείλονται στο ειδησεογραφικό ρεπορτάζ των εργαζομένων και συνεργατών της Εταιρείας. Η Εταιρεία και η Διοίκηση αυτής δεν φέρουν ευθύνη για τις αναρτήσεις που γίνονται από επώνυμους συνεργάτες τους, το προσωπικό υλικό των οποίων αναρτάται στον Ιστότοπο εν όψει της συνεργασίας τους.

 

Αποκλεισμός Ευθύνης για Πληροφορίες/Συμβουλές

Τα στοιχεία (περιεχόμενο και πληροφορίες) που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο αποτελούν μια παροχή προς τον χρήστη και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές. Επίσης ουδεμία προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων από τους χρήστες περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο της Εταιρείας.

Με δεδομένο τον όγκο των παρεχόμενων πληροφοριών μέσα από την συνεχή ανάρτηση περιεχομένου στον Ιστότοπο και σε συνδυασμό με τη συμμετοχή και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του, οι χρήστες κατά την περιήγησή και την αξιοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρει στον διαδικτυακό της τόπο η Εταιρεία, αναλαμβάνουν έκαστος να προβαίνει στην προσωπική του αξιολόγηση και διασταύρωση της ακρίβειας και της αλήθειας των προσφερόμενων πληροφοριών.

 

Διαφήμιση

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία που μπορεί να προκύψει μεταξύ του χρήστη του Ιστότοπου της και των τρίτων παρόχων υπηρεσιών που διαφημίζονται στον Ιστότοπο καθώς και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Στο περιεχόμενο του Ιστότοπου ενδέχεται να υπάρχουν παραπομπές (third party links, plug-ins, applications κ.λ.π.) σε άλλες ιστοσελίδες, που δεν έχουν λάβει τον έλεγχο της Εταιρείας. Συνεπώς, η οποιαδήποτε «επίσκεψη» των συγκεκριμένων διαδικτυακών τόπων ή και περιήγηση/χρήση αυτών από τους χρήστες διέπεται από  τους όρους χρήσης του εκάστοτε διαδικτυακού τόπου.

Το περιεχόμενο από τρίτους οργανισμούς και διαφημιστικές εταιρείες που παρέχεται για διαφημιστικό σκοπό στον Ιστότοπο δεν εμπίπτει στο υλικό για το οποίο φέρει ευθύνη έναντι των χρηστών όπως και οιωνδήποτε τρίτων που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην ιστοσελίδα (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό χρήστη) και ως εκ τούτου δεν δύναται να της καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Την ευθύνη αυτή φέρουν οι διαφημιζόμενοι, χορηγοί ή και δημιουργοί του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.

 

Σύνδεσμοι προς άλλους Ιστότοπους

Επισημαίνεται πως οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπουν μόνο τον συγκεκριμένο Ιστότοπο και οποιαδήποτε παραπομπή σε συνδέσμους τρίτων γίνεται προς την εξυπηρέτηση των χρηστών μας. Μέλημα μας είναι η βέλτιστη εξυπηρέτηση των χρηστών μας γι’ αυτό η Εταιρεία μεριμνά στο μέτρο του δυνατού καταβάλλοντας την δέουσα επιμέλεια ελέγχου της ποιότητας, της πληρότητας των υπηρεσιών και της συμμόρφωσης των εν λόγω διαδικτυακών τόπων στα υψηλότερα πρότυπα . Η παραπομπή βέβαια δεν συνεπάγεται την από μέρους μας εξασφάλιση πως οι ιστότοποι στους οποίους παραπέμπονται οι χρήστες μας, ακολουθούν τα πρότυπα χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου και παρέχουν πλήρες, ποιοτικό περιεχόμενο και υπηρεσίες.  

Συνεπώς, κατά την επίσκεψη του ο χρήστης οφείλει για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει να απευθυνθεί αμέσως στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη του περιεχομένου τους. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων στους οποίους παραπέμπει καθώς επίσης δεν συνδέεται με αυτούς με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι ως άνω αναφερόμενοι Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης του Ιστότοπου, καθώς και οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτών πραγματοποιηθούν διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την τήρηση των παρόντων, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.